Captain, Vice Captain and Standby Captain for League games
Total Vote casted 43 out of 54 (80%).

Response
CountPercentRank
Adnan Sadeque
3172%1
Wasantha de Silva
1842%2
Christian Bodenstein
1330%3
Yogesh Dhanpal
921%4
Sridhar Neelamraju
921%4
Minhaz Uddin
921%4
Sakhawath Hossain
716%5
Manish Kumar Sultania
614%6
Nadeem Ahmad
512%7
Ananth Bhagavathapuram Srisailapathy
49%8
Ramalingam Prakasapathy
49%8
Prasanna Ramesh
49%8
Thusitha Parakrama
25%9
Jayesh Shinde
25%9
Syed shoaib
25%9
Vincent Dekker
13%10
Kailas Bhaskar Gijare
13%10
Ravi Shankar Sundaram
13%10
Mustafizur Rahman Shawon
13%10